BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

TOP-6 8 2-15-BC1-2016-0001 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

Adatkezelési tájékoztató

(Jelen tájékoztató kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki.) 

A Békéscsabai Médiacentrum Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy személyes adataik kezelésének vonatkozásában Adatkezelőnek minősül.

Az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve a Békéscsabai Médiacentrum Kft (továbbiakban: Adatkezelő), jelen ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ-val az alábbiakról értesíti:

Az Adatkezelő fontosnak tartja, hogy a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezelje, megtesz mindent ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme érdekében, tiszteletben tartja az ügyfelei információs önrendelkezési jogát. Biztosítja az ügyfeleket és partnereket arról, hogy megtesz minden olyan biztonsági technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő adati:

Megnevezés: Békéscsabai Médiacentrum Kft.

Képviselő: Opauszki Zoltán

Székhely: 5600 Békéscsaba, Irányi utca 4-6.

Elérhetőség: info@bmc.media.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Zsótér Lászlóné

Elérhetősége: adatvedelem@bmc.media.hu

A személyes adatokat az Adatkezelő a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve az Adatkezelő részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, az Adatkezelő által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

 

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírt adatkezelési kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Az adatkezelés jogalapja:

  • 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény

A kezelt adatok tárolásának időtartama:

Az adatok irattárba helyezését követő 10 évig kezelhetők, ezt követően az Adatkezelő az adatokat tartalmazó iratokat megsemmisíti, illetve az adatok törléséről egyéb módon gondoskodik.

A kezelt adatok kategóriái:

  • Szerződéses törzsadatok: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, szolgáltatás elvégzéséhez szükséges adatok
  • Ügyfél előzmények: a feladatellátás teljesítéséhez szükséges jogos érdek alapján harmadik féltől szerzett adat
  • Kommunikációs adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelés során az alábbi jogokkal rendelkeznek személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

  • az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
  • az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog

Az érintettnek jogában áll megerősítést kérni, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e, és ebben az esetben, jogában áll személyes adataihoz hozzáférni. Az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja az adatai kezelésének megkezdéséről.

  • az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását kérni, az Adatkezelő részéről indokolatlan késedelem nélkül. Figyelemmel az adatkezelés céljára, az érintett jogosult hiányos személyes adatainak kiegészítését kérni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával.

  • az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat:

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képző hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult – amennyiben a jogszabályban előírt követelmények teljesülnek – az adatkezelés korlátozását kérni.

  • az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, az érintett jogosult az érintett által az Adatkezelő részére szolgáltatott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az műszaki szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat az Adatkezelő adja át valamely harmadik félnek.

Kifogás az adatkezelés ellen:

Az érintettnek bármikor jogában áll az adatok az Adatkezelő által történő kezelése ellen kifogást emelni. Ezt követően az Adatkezelő nem fogja a személyes adatokat kezelni, hacsak nem igazolja, hogy eleget tesz a további adatkezelésre vonatkozó bizonyítható indokok szolgáltatását előíró jogi követelményeknek, amely további adatkezelés az érinett érdekein, jogain és szabadságjogain, valamint jogi követelések támasztására, gyakorlására vagy védelmére vonatkozó jogain túlmutat.

Az érintett jogainak megsértése esetén jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton az 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20-22. címre vagy elektronikusan az adatvedelem@bmc.media.hu címre lehet küldeni.

Az Adatkezelő válaszait késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül megküldi az érintett által meghatározott címre.

Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen a tájékoztató megváltoztatására.